‘Rättaren’ av Svante Bergh

Just nu kan man se Svante Berghs tavla ‘Rättaren’ i vår monter i Athen. Kom gärna förbi och titta, om ett par veckor byter vi till ett annat verk ur samlingen.

 
AFK45 - Rattaren - Svante Bergh - 1918 - Watermark

Rättaren

Svante Bergh

1918

Svante Bergh (1885-1946) var en svensk konstnär, född i Malmö. Redan vid 14 års ålder började han studera måleri i Stockholm vid Tekniska skolan (nu Konstfack). Dessa studier åtföljdes av studier i både Dresden och Köpenhamn.

1914 vid första världskriget utbrott återvände Bergh till Sverige efter en tvåårig vistelse i Paris, väl tillbaka i Sverige ställde han ut tillsammans med tre konstnärsvänner. Han fick en del negativ kritik bland annat för att hans måleri var lite ojämnt. Men Bergh fick också av samma personer positiv kritik; Dr Paul Rosenius skriver ”Svante Bergh har funnit sitt gebit och har en vacker begåvning att bygga på” och fil. dr. Adolf Anderberg avslutar sin kritik med att ”Bergh är ett nytt kapitel i skånsk målarkonst”. ‘Rättaren’ är målad fyra år efter denna utställning och ett år innan Bergh reste tillbaka till Paris (1919-1923) för vidare studier under André Lhotes. Bergh var medlem i den skånska konstnärsgruppen De tolv, och värt att nämna är att flera av medlemmarna i De tolv också de studerade under Lhotes när de var i Paris.

Berghs nästa resa var till Italien (1925-1928) där hans måleri ytterligare stilistiskt förändrades. Enligt Torsten Palmér kom Bergh dock att under början av 30-talet återgå till sin karakteristiska ”spontana färgsyn” som han betonat innan sina resor till Paris och Italien. Palmér menar vidare att Berghs måleri av ”blommor och kvinnor, landskap och interiörer får artistisk lätthet och ljus, ibland ytligt improviserande, ofta blommande behagfulla”.

Svante Bergh (1885-1946) was a Swedish artist born in Malmö. At the young age of fourteen he began his studies in Stockholm at Tekniska skolan (now Konstfack). This was followed by studies in both Dresden and Copenhagen.

In 1914, at the start of the Second World War, Bergh returned to Sweden after a two-year stay in Paris , back in Sweden he held an exhibition together with three of his colleagues. He received some negative critique, including that his painting style was deemed ‘uneven’. From the same person Bergh was also positively critiqued; Dr Paul Rosenius writes ”Berg has found his own style and has a beautiful talent to build on”. Fil. Dr. Adolf Anderberg concludes his critique with the words that ”Bergh is a new chapter in the scanian visual arts”. ’Rättaren’ was painted four years after this exhibition and one year before Bergh traveled back to Paris (1919-1923) to study under André Lhotes. Bergh was a member of the art collective ”De tolv” (”The Twelve”) and its worth mentioning that many of the other members in De tolv also studied under André Lhotes when they were in Paris.

Bergh’s next trip was to Italy (1925-1928) where his style continued to undergo stylistic changes. In the 1930s, writer Torsten Palmér tells us, after the trip to Italy, Bergh came to return to his ”spontan colour choices” that characterized his earlier style during his travels to Paris. Palmér continues that Bergh paintings of ”flowers and women, landscape and interiors have an artistic easiness and light, sometimes lightly improvised, often bloomingly beautiful”.

 

Sources and further reading:
Torsten Palmér . Konst i Skåne 1904-1954. p.56
Ernst Fischer. Nutida skånsk måleri. pp.11-12
Finn 1955 – Lukasgillet i Lund p.113, 116
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=19756

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *