‘Skördescen’ Fritz von Dardel

skordescen-webb

Skördescen

Frtitz von Dardel

1870

Fritz Ludvig von Dardel, född 1817 i Neuchâtel, Schweiz, död 1901 i Stockholm, var en yrkesmilitär som även hade en begivenhet för konsten. Han målade, illustrerade böcker och gjorde satirteckningar.

Hans formella konstutbildning utgjordes av åtta månaders studier under Léon Cogniet och Eugène Lami i Paris 1839—40. Två andra av Léon Cogniets elever vars konst också återfinns i Akademiska Föreningens samling är Nils Blommér och Egron Lundgren.

Utöver hans eget konstutövande så var v. Dardel en del av konstvärlden i form av preses i konstakademien 1864-85 och ordförande i Nationalmuseums nämnd 1867-93. 1864 blev han även chef för Överintendentsämbetet, en tjänst han innehade tills Helgo Zettervall tog över tjänsten 1882. Dessa ämbeten möjliggjordes förmodligen för v. Dardel genom att han var en del av Karl XVs konstnärskrets, en krets som omfattade många av Sveriges mest framgångsrika konstnärer vid denna tid. Några av de andra konstnärer som ingick i denna krets och finns representerade hos Akademiska Föreningen är Johan Christoffer Boklund, Carl Gustaf Qvarnström, Gustaf Rydberg och Joseph Magnus Stäck.

Exempel på Dardels arbete som illustratör kan ses i Anna Maria Lenngrens diktsamling ‘Skaldeförsök’. Som karikatyrtecknare gav han bland annat ut, tillsammans med J. A. Cronstedt, en serie humoristiska häften betitlade ‘Teckningar ur dagens händelser’ (1841).

Fritz von Dardel målade företrädelsevis akvareller, ofta med motiv från svenska hovet men även folklivsbilder, det senare vilket tavlan ‘Skördescen’ från 1870 är ett exempel på. ‘Skördescen’ donerade av Fritz von Dardel till Akademiska föreningen 1871.

-

Fritz Ludvig von Dardel, born in 1817 in Neuchatel, Switzerland, died in 1901 in Stockholm, was a professional soldier who also had an inclination for art. He painted, illustrated books and made satirical drawings.

His formal art training consisted of eight months of study under Léon Cogniet and Eugène Lami in Paris 1839-40. Two other students of Léon Cogniets whose art is represented in AFs collection are Nils Blommér and Egron Lundgren.

In addition to his artistic pursuit as v. Dardel was a part of the art world as president of the Academy of Fine Arts 1864-85 and chairman of the National Museums Board 1867-93. In 1864 he also became the director of the ’Överintendentsämbetet’, a post he held until Helgo Zettervall took over the service in 1882. These offices were made possible probably due to the fact that Dardel was part of king Karl XV’s close artist circle, a circle that included many of the most successful artists at this time . Some of the other artists included in this circuit, and is represented in AFs art collection is Johan Christoffer Boklund, Carl Gustaf Qvarnström, Gustaf Rydberg and Joseph Magnus Stäck.

Examples of v. Dardel’s work as an illustrator can be seen in Anna Maria Lenngren poetry collection ‘Skaldeförsök’. As a cartoonist, he gave out among others, along with J. A. Cronstedt, a humorous series of booklets titled ‘Teckningar ur dagens händelser’ (1841).

Fritz von Dardel preferably painted in watercolors, often with scenes from the Swedish royal court but also images of every day events, the latter which the board ‘Harvest Scene’ from 1870 is an example. ‘Harvest Scene’ was donated to the Academic Society by Fritz von Dardel in 1871.